Основната философия е да разглеждаме дъждовна вода като източник на живот, а не като течен отпадък. Екологичното управление на дъждовна вода е алтернатива на традиционните методи за управление. Неговата философия се основава на намаляване на въздействието на урбанизацията върху естествения воден цикъл. Възприемането на интегриран подход, който включва съществуваща речни басейни, качеството, количеството, обема и скоростта на повърхностния отток на дъждовна вода, опитите за намаляване на отрицателното въздействие на урбанизацията върху природния водния цикъл, както и поддържането или, в някои случаи, възстановяване на нарушената еко-система.
Целите на екологично управление, са следните:

 • включване управление на дъждовна вода в ландшафтния дизайн;
 • запазване на естествените водни системи в градовете;
 • опазване на качеството на водите;
 • намаляване на коефициента отводняване на повърхностните води, стичащи се по твърди и непроницаеми градски повърхности;
 • защита от наводнения явления;
 • спестяване на вода чрез събиране и повторно използване на дъждовната вода

Техниките, прилагани за екологичната управление на дъждовните води в градски пейзаж, трябва да са подчинени на следните принципи:

 1. Ефективността на предложената практиката за отстраняване на замърсители;
 2. Зачитане на предшестваща естествена хидрологична система;
 3. Ефективно включване в цялостния дизайн на ландшафта;
 4. Създаване на конструкции с високо архитектурно качество и красиви естетически резултати.;
 5. Намалена цена на строителство и поддръжка.;
 6. Предоставяне на допълнителни социални придобивки;
 7. Използване на растителността по един творчески начин.;
 8. Насърчаване на екологичен модел, който може да се превърне в стандарт за бъдещо развитие;
 9. Създаване на ползи за околната среда;
 10. Приемане от обществеността.