Το αστικό πράσινο όμως, στη σημερινή εποχή, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως «αστική υποδομή» απαραίτητη για τη λειτουργία της πόλης και με στόχο τη δημιουργία ενός δικτύου πρασίνου, ενός ολοκληρωμένου συμπλέγματος οδών και υπαίθριων χώρων, που θα διατρέχει την πόλη.
Απαραίτητα δομικά στοιχεία για την σύνθεση ενός τέτοιου δικτύου είναι:

  • Οι διαδρομές πρασίνου

Επιμήκεις ανοιχτοί χώροι σε συνδυασμό με τα δίκτυα κυκλοφορίας, που εξυπηρετούν οικολογικές, κοινωνικές και πολιτιστικές λειτουργίες και συνδέουν
χώρους πρασίνου, οργανωμένα τμήματα του αστικού ιστού και χώρους βλάστησης.

  • Τα τμήματα πρασίνου

Μεγάλα τμήματα αστικού πρασίνου σφηνοειδούς μορφής τα οποία εισέρχονται στο πολεοδομικό συγκρότημα και συνδέονται με το περιαστικό πράσινο. Η ανάπτυξη των χώρων αυτών μπορεί να ακολουθήσει τις διαδρομές των ρεμάτων σε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα.Ο ρόλος των παραπάνω χώρων είναι πολύ σημαντικός γιατί αποτελούν τα εργαλεία και τις συνδετήριες αρτηρίες για την σύνδεση των χώρων πρασίνου και τηνολοκληρωμένη επικοινωνία ενός πράσινου ιστού με κύριο στόχο τη διείσδυση της φύσης στον πυκνό αστικό ιστό.