Βασική  φιλοσοφία είναι η αντιμετώπιση των όμβριων υδάτων ως πηγή ζωής και όχι ως απόβλητου. Η οικολογική διαχείριση των όμβριων υδάτων, αποτελεί  μια εναλλακτική πρόταση στις παραδοσιακές μεθόδους διαχείρισης. Η  φιλοσοφία  της στηρίζεται στον  περιορισμό των επιπτώσεων της αστικοποίησης στο φυσικό κύκλο του νερού. Μέσα  από μια συνολική προσέγγιση, που λαμβάνει υπόψη  την υπάρχουσα λεκάνη απορροής, την ποιότητα, την ποσότητα,  τον όγκο και την ταχύτητα του νερού της βροχής που απορρέει επιφανειακά προσπαθεί να μειώσει  τις αρνητικές επιδράσεις της αστικοποίησης στο φυσικό κύκλο του νερού, να διατηρήσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να αποκαταστήσει το διαταραγμένο οικοσύστημα.
Οι σκοποί της οικολογικής διαχείρισης  είναι:

 • ενσωμάτωση  διαχείρισης των όμβριων υδάτων στο σχεδιασμό του τοπίου
 • προστασία των φυσικών συστημάτων νερού μέσα στις πόλεις
 • προστασία της ποιότητας του νερού
 • μείωση του συντελεστή απορροής των επιφανειακών υδάτων απορροής στις σκληρές και αδιαπέραστες επιφάνειες της πόλης
 • προστασία από πλημμυρικά φαινόμενα
 • εξοικονόμιση νερού διαμέσου της συλλογής και επαναχρησιμοποίησης των όμβριων υδάτων

Οι τεχνικές που εφαρμόζονται για την οικολογική διαχείριση των όμβριων υδάτων στο αστικό τοπίο πρέπει να διέπονται από τις παρακάτω αρχές:

 1. Αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης πρακτικής στην αφαίρεση των ρυπογόνων ουσιών
 2. Σεβασμός στο προϋπάρχον φυσικό υδρολογικό σύστημα
 3. Αποτελεσματική ενσωμάτωση στο γενικότερο σχεδιασμό του τοπίου
 4. Δημιουργία κατασκευών με αρχιτεκτονική ποιότητα και όμορφο αισθητικό αποτέλεσμα
 5. Μειωμένο κόστος κατασκευής και συντήρησης
 6. Παροχή επιπρόσθετων κοινωνικών ωφελειών
 7. Χρησιμοποίηση με δημιουργικό τρόπο της φυτικής βλάστησης
 8. Προβολή ενός οικολογικού μοντέλου που θα αποτελέσει πρότυπο για τη μελλοντική ανάπτυξη
 9. Δημιουργία  περιβαλλοντικών ωφελειών
 10. Αποδοχή από το κοινό