P5200778_paralia

ИНТЕГРИРАНИ GREEN ГРАДОВЕ (INGREENCI) Програмата е съфинансирана от ОП териториално сътрудничество – Гърция България 2007-2013 ; нейните участници са Община Солун, като водещ партньор и Община Хасково, България, Интербалкански институт по публична администрация (IIPA) и Техническата камара на Гърция / Клон на Централна Македония.

Признавайки ролята на зелените площи в градовете и, в частност, на обществени места, напояването на такива зелени зони в гъсто населените градски райони и необходимостта от повишаване на информираността на човешкия потенциал, участващи в създаването на градските публични и частни пространства включва цели, определени от InGreenCi. По-конкретно, целите са:

  • Да се обучи човешкия потенциал (инженери, геолози, еколози) за иновативни практики, чрез целеви действия;
  • За да се засили информираността на гражданите на околната среда и да се подобри достъпа до информация за околната среда;
  • За да се подчертаят и да насърчават принципите на екологично управление на дъждовна вода и да се включат в градското планиране;
  • Да се запознае общата и специализирана общественост, с приложенията на високо-технологични услуги (ГИС) и на местно ниво между да се изградят връзки между компетентни агенции, образователни и изследователски институти.