Την ομάδα, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ.αρ. Α78Β/Σ5/13 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ, αποτελούσαν οι:

  1. Δημήτριο Κόκκινο, ΠΜ με ΑΜ ΤΕΕ: 112463
  2. Αντιγόνη Μάντσιου, ΑΜ, με ΑΜ ΤΕΕ 96780
  3. Σουλτάνα Κερκίρη, Ηλκ Μ με ΑΜ ΤΕΕ 56553

Στο πλαίσιο της ανωτέρω απόφασης η ομάδα εργασίας επιφορτίστηκε με τη μελέτη των θεμάτων που αφορούν στην ολοκληρωμένη διαχείριση ομβρίων υδάτων για το αστικό πράσινο και ειδικότερα:
τη συνεργασία με την Επιστημονική Ομάδα του Δήμου Θεσσαλονίκης για τη δημιουργία οδηγού διαχείρισης ομβρίων υδάτων (Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κεφάλαιο V Περιγραφή του συνολικού αντικειμένου)
τη δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων (Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κεφάλαιο V, παράγραφος Β και Γ.2)

Εκπαιδευτικό σεμινάριο 80 ιδιωτών μηχανικών διάρκειας 30 ωρών. Ως πρώτο στάδιο της προσέγγισης και ενημέρωσης των ιδιωτών μηχανικών, αποτέλεσε η επίσκεψη στο Δήμο Haskovo με σκοπό την ενημέρωση τους πάνω στα ζητήματα του οδηγού διαχείρισης αστικού πρασίνου, του εγκατεστημένου GIS διαχείρισης του αστικού πρασίνου και την παρακολούθηση σχετικού ενημερωτικού event. Η επίσκεψη διενεργήθηκε τον 9ο/13 και συμμετείχαν 39 μηχανικοί του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους διενεργήθηκε παρουσίαση:

  • του GIS παρακολούθησης του αστικού πρασίνου και των πράσινων διαδρομών της πόλης
  • του οδηγού διαχείρισης του αστικού πρασίνου
  • ενός παιχνιδιού για την πανίδα των πάρκων του Haskovo
  • δράσεις δημοσιοποίησης και διάδοσης των αποτελεσμάτων

Ωρολόγιο Πρόγραμμα σεμιναρίων ΤΕΕ