Το InGreenCi χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα Βουλγαρία 2007-2013, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά 85% και τους Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και Βουλγαρίας κατά 15% και είναι συνολικού προϋπολογισμού 975.043,00€, ο οποίος κατανέμεται μεταξύ των εταίρων στη βάση των δράσεων που υλοποιούν και ειδικότερα ως εξής:

   • Δήμος Θεσσαλονίκης: 785.803,00€
   • Δήμος Haskovo:           106.460,00€
   • ΤΕΕ/ΤΚΜ:                     49.156,00€
   • Δ.Ι.Δ.Δ.:                         33.624,00€