Το InGreenCi απευθύνεται στο σύνολο των κοινωνικών ομάδων στο πλαίσιο σχετικής ομαδοποίησης η οποία προσδιορίζεται ως εξής:

στις «εσωτερικές» ομάδες στις οποίες περιλαμβάνονται τόσο οι ιδιώτες μελετητές μηχανικούς, γεωτεχνικούς, αρχιτέκτονες τοπίου και περιβαλλοντολόγοι όσο και οι τους μηχανικοί, γεωτεχνικοί, αρχιτέκτονες τοπίου και περιβαλλοντολόγοι υπηρεσιακά στελέχη των Δήμων

και:

στις «εξωτερικές» ομάδες στις οποίες περιλαμβάνονται οι ιδιοκτήτες ακινήτων, οι κατασκευαστικές εταιρίες και το γενικό κοινό

Το nGreenCi απευθύνεται στην κατηγορία των «εσωτερικών» ομάδων επιδιώκοντας την ενίσχυση των γνώσεων των επιστημόνων που δραστηριοποιούνται στη μελέτη και γενικότερα την παραγωγή του δημόσιου και ιδιωτικού χώρου, με στόχο την σταδιακή εισαγωγή της ολοκληρωμένης διαχείρισης των ομβρίων και των χώρων πρασίνου ως συστατικών στοιχείων της λειτουργίας του αστικού χώρου.

Τέλος το InGreenCi απευθύνεται στις «εξωτερικές» ομάδες επιδιώκοντας τη δημιουργία προϋποθέσεων ενεργούς συμμετοχής τους στην ενσωμάτωση των αρχών ολοκληρωμένης διαχείρισης του πρασίνου και των ομβρίων ως νερού άρχευσης του, στην παραγωγή και διατήρηση του ιδιωτικού χώρου ως βασικού συστατικού στοιχείου των πόλεων.

Το InGreenCi απευθύνεται στις «εσωτερικές» ομάδες με την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου πλέγματος ενεργειών εκπαίδευσης από κοινού με το Δήμο Haskovo, ενώ στις εξωτερικές ομάδες με   την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου πλέγματος ενεργειών ενημέρωσης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.