Програма на събитие за сенсибилизиране

17:00-17:15 Пристигане в конферентната зала “Алфа”, на 1-вия етаж в хотел METROPOLITAN HOTEL
17:15-18:15 1ва част: Представяне на резултатите от проекта
1. Представяне на програмата IntegratedGreenCities – критична оценка.
Докладчик: Елени Сакали, Лесовъд Msc, Дирекция по управление на градската среда- pdf
2. Представяне на развитието на проекта: “Рехабилитация на път 28 Октовриу с методи за управление на градските райони”
Докладчик: Димитриос Сотириадис, Агроном Msc, Дирекция по управление на градската среда- pdf
2ра част: Поздравителни речи
18:15-18:30
Преход в Градината на сезоните (Нова рехабилитация на крайбрежния фронт)
18:30-19:00 Поздравителни речи
Г-н. Йоаннис Бутарис, Кмет на Солун
Г-н. Атанасиос Паппас, Заместник кмет по Технически проекти, околна среда и чистота
19:00-19:30 3та част: Обзорна екскурзия
Преход от Градината на сезоните на улица 28 Октовриу и развеждане на делегацията на Община Хасково по работния
обект за рехабилитация на улицата.
19:00-21:30 4та част: Сенсибилизиране на децата във връзка с опазването на околната среда
Креативна заетост на децата на тема околната среда в Градината на сезоните.
Координатор: Хр. Мурудели – Лесовъд, Дирекция по управление на градската среда